معاون پارلمانی رئیس جمهور: ترمیم کابینه ‌ادامه دارد