پرسپولیس به دنبال ارز دولتی برای پرداخت پول خارجی‌ها