فتاح: ۵۰ درصد حامیان مددجویان کمیته امداد در تهران هستند