آقاتهرانی: فرد انقلابی برای کسب تکلیف دنبال کدخدا نیست