دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت کرد