شکایت وزارت ورزش و باشگاه استقلال از واسطه ایرانی تیام