مرکز بهداشت خوزستان: نمی‌توانیم بگوییم آب شرب خوزستان کاملا سالم است