یک نماینده: مفسدان اعدام شوند امید مردم افزایش می‌یابد