وزیر ارتباطات برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید می شود؟