کشورهای خریدار نفت ایران در برابر تحریم‌ها چه خواهند کرد؟