توضیح علی دایی درباره غیبت خانم‌ها در ورزشگاه‌ها به یک رسانه اروپایی