افتخاری:چیزهایی می‌دانم که اگر بگویم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود