تولید محصولات نظامی مشترک ایران و پاکستان در دستور کار