بیرانوند: این آقا دستش را روی قرآن بگذارد که حرف‌های من دروغ است