ادامه اظهارات عجیب مدیرعامل استقلال درخصوص شجاعیان