آخرین مهلت دریافت کارت شرکت در المپیاد علمی دانشجویی