فغانی: با این تحریم‌ها معلوم نیست کی پول‌مان را بگیریم