اسارت، شهادت و مفقودالاثری یک گروهبان ارتش در سردشت