چرا تانکر سوخت ۷ ساعت و نیم در سنندج سرگردان بوده؟