گناه کارترین مردم در روز قیامت کسی است، که نتواند در دنیا زبانش را مهار کند