جان کری: اظهارات ترامپ در قبال ناتو و آلمان شرم آور بود