ضد و نقیض ها درباره آمار دقیق کشته شدگان تصادف سنندج