علی نصیریان بر بالین جمشید مشایخی در بیمارستان/ عکس