ماموریت وزیر کشور به استانداران برای اجرای ٣ طرح اقتصادی