نتایج امیدوار کننده آزمایش "واکسن HIV" در فاز انسانی