بیانیه پایانی کمیسیون مشترک برجام از نگاه رییس کمیسیون سیاست خارجی