درخواست مذاکره بی‌چون و چرا برای ماندگاری مفتضحانه در عرصه سیاسی