تصویری از مسعود شجاعی در حال کمک به بسیجیان اهواز برای حمل مخزن‌های آب