مشخص شدن اولین حریف تدارکاتی تراکتورسازی در اردوی ترکیه