تشریح شرایط پیش روی اقتصاد ایران از زبان یک تحلیلگر