توضیح وزارت بهداشت درباره دریافت ۱۸ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو