مجازات تیم های جام جهانی به دلیل شعارهای نژادپرستان