خاموشی سیستم‌های سرمایشی از ساعت ۱۳:۳۰ در ادارات، پیشنهاد است