زنگ زدم همسرم در را باز کرد و مردی که داخل خانه بود از پنجره سقوط کرد