بانک مرکزی خرید سکه توسط همسر یک نماینده را تکذیب کرد