خبر خوشحال کننده‌ای که گزارشگر فاکس اسپورت به ایرانی‌ها داد