حذف تلخ مسی و آرژانتین با درخشش ستاره ۱۹ ساله فرانسه