وزیر بهداشت: نظام ارجاع هزینه های درمانی را کاهش می دهد