65 نفر در یک روستای خوزستان با آب آلوده مسموم شدند