در امتحان اقتصادی هستیم/ شهدا خون دادند شما مال‌تان را بدهید