کاپیتان سابق تیم‌ملی اینطور به خداحافظی گوچی واکنش نشان داد