پوتین: ۱۱۴۰ نظامی روس و ۱۳ هواپیما از سوریه خارج شدند