داور تلفنی با اینفانتینو صحبت کرد تا رونالدو اخراج نشود!