عکس/دختر قربانی اسیدپاشی اصفهان در حال تماشای فوتبال ایران و پرتغال