روحانی: خروج ترامپ ازبرجام بدترین گزینه آمریکا بود