پایان ناآرامی های بازار تهران / آتش زدن اموال عمومی