بازتاب سروصدای تماشاگران ایرانی مقابل هتل پرتغال در جهان