مردم انتظار حضور سرزده روحانی در بازار را داشتند نه توچال!