رئیس پارلمان اروپا در زمینه فروپاشی اتحادیه اروپا هشدار داد