موحدی‌کرمانی:ترامپ هرچه می‌خواهی تحریم‌کن،خودت رسوامی‌شوی